طراحی، ساخت و راه اندازی خطوط تولید مقاوم در برابر اسید و هنگر

  صبا باتری، استیل البرز، نیلگون صنعت

1395-1393

طراحی، ساخت و را اندازی خطوط تولید شامل کانوایرهای زمینی مقاوم در برابر اسید و کانوایرهای هوایی در شهرهای تهران و شیراز جهت شرکتهای صباباتری، استیل البرز و نیلگون صنعت توسط شرکت صنایع بال انجام شده است.