طراحی ، ساخت، اجرای پلهای ثابت هوایی مجهز به راهرو رونده

ترمینال3و 5 فرودگاه بین المللی مهرآباد

1386-1387

جهت سهولت جابه جایی مسافرین از ترمینال 3 به 5 فرودگاه مهرآباد، این شرکت اقدام به طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پل هوایی مجهز به راهرو رونده کرده است.