تامین برق ۴۰۰ هرتزی (GPU)Share
توضیحات

برای تامین برق ۴۰۰hzهواپیما از دستگاهی به نام GPU استفاده می شود که در دو نوع ثابت( نصب برا روی ایپرون) و آویزان به ایربریج(PBB) ساخته می شود. این دستگاه قادر خواهد بود قدرتی معادل KVA 45تا KVA 180 نسبت به مدل انتخابی و تیپ هواپیما ایجاد کند.

Privacy Preference Center