شوت


دسته


Share
توضیحات

از این سیستم برای انتقال بار مسافر در موارد زیادی مانند هدایت و جداسازی چمدانها در سیستم انتقال هوشمند بار BHS برگشت بار مسافر از هواپیما و انتقال چمدان از ارتفاع زیاد به کم در جاهایی که محدودیت فضا وجود دارد استفاده می گردد.

Privacy Preference Center