محصولات

تجهیزات فرودگاهی

چرخ دستی

چرخ دستی

چرخ دستی های فرودگاهی

نقاله های گردان پالتی

نقاله های گردان پالتی

نقاله های گردان پالتی (تخت و شیبدار)

تسمه نقاله های منحنی

تسمه نقاله های منحنی

تسمه نقاله های منحنی (BC)

نقاله های فاصله انداز

نقاله های فاصله انداز

نقاله های فاصله انداز

سیستم های توزین

سیستم های توزین

سیستم های توزین (check in-conveyors)

تسمه نقاله خطی صاف

تسمه نقاله خطی صاف