محصولات

سازه فلزی

طراحی،ساخت  پایه چراغ آبکاری شده

طراحی،ساخت پایه چراغ آبکاری شده

طراحی وساخت و نصب وراه اندازی دستگاه رمپ

طراحی وساخت و نصب وراه اندازی دستگاه رمپ

طراحی ، ساخت واجرای سوله

طراحی ، ساخت واجرای سوله

طراحی،ساخت و اجرای سازه فلزی

طراحی،ساخت و اجرای سازه فلزی

طراحی،ساخت و اجرای سازه فلزی space frame