اخبار ومطالب

تجهیزات فرودگاهی

پروژهایی که شرکت در مکان های مختلف انجام داده است

تجهیز فرودگاه هندورابی ( تسمه نفاله پالتی تخت ، باسکول فرودگاهی و کانتر ) 1395

تجهیز فرودگاه هندورابی ( تسمه نفاله پالتی تخت ، باسکول فرودگاهی و کانتر ) 1395

تجهیز فرودگاه هندورابی ( تسمه نفاله پالتی تخت ، باسکول فرودگاهی و کانتر ) 1395

طراحی ، ساخت  ونصب وراه اندازی،راهبری ونگهداری 12 دستگاه پل اتصال به هواپیما ( جت وی)

طراحی ، ساخت ونصب وراه اندازی،راهبری ونگهداری 12 دستگاه پل اتصال به هواپیما ( جت وی)

طراحی ، ساخت ونصب وراه اندازی،راهبری ونگهداری 12 دستگاه پل اتصال به هواپیما ( جت وی) سال 1395

طراحی ، ساخت ،نصب وراه  اندازی تسمه نقاله پالتی فرودگاه قشم سال 1395

طراحی ، ساخت ،نصب وراه اندازی تسمه نقاله پالتی فرودگاه قشم سال 1395

طراحی ، ساخت ،نصب وراه اندازی تسمه نقاله پالتی فرودگاه قشم سال 1395

طراحی و ساخت  1200 دستگاه چرخ دستی فرودگاهی الومینیومی 1394

طراحی و ساخت 1200 دستگاه چرخ دستی فرودگاهی الومینیومی 1394

طراحی و ساخت 1200 دستگاه چرخ دستی فرودگاهی الومینیومی سال 1394

تجهیز فرودگاه کیش از 1394 لغایت 1395

تجهیز فرودگاه کیش از 1394 لغایت 1395

تجهیز فرودگاه کیش شامل باسکول فرودگاهی ، کانتر ، تسمه نقاله خطی و تسمه نقاله پالتی شیبدار و چرخ دستی از 1394 لغایت 1395

3 دستگاه تسمه نقاله پالتی مسطح فرودگاه بین المللی مهرآباد

3 دستگاه تسمه نقاله پالتی مسطح فرودگاه بین المللی مهرآباد

3 دستگاه تسمه نقاله پالتی مسطح فرودگاه بین المللی مهرآباد ترمینال 6

4دستگاه تسمه نقاله خطی و یک دستگاه تسمه نقاله شیبدار تیپ Oبه متراژ 47 متر و تسمه نقاله های خطی زاویه دارفرودگاه شیراز 1393

4دستگاه تسمه نقاله خطی و یک دستگاه تسمه نقاله شیبدار تیپ Oبه متراژ 47 متر و تسمه نقاله های خطی زاویه دارفرودگاه شیراز 1393

4دستگاه تسمه نقاله خطی و یک دستگاه تسمه نقاله شیبدار تیپ Oبه متراژ 47 متر و تسمه نقاله های خطی زاویه دارفرودگاه شیراز سال 1393

طراحی،ساخت و نصب ورراه اندازی 45متر تسمه نقاله پالتی گردان تیپL و  5 دستگاه تسمه نقاله خطی فرودگاه کرمانشاه 1393

طراحی،ساخت و نصب ورراه اندازی 45متر تسمه نقاله پالتی گردان تیپL و 5 دستگاه تسمه نقاله خطی فرودگاه کرمانشاه 1393

طراحی،ساخت و نصب ورراه اندازی 45متر تسمه نقاله پالتی گردان تیپL و 5 دستگاه تسمه نقاله خطی فرودگاه کرمانشاه سال 1393

  تجهیز فرودگاه نفت گچساران 1393

تجهیز فرودگاه نفت گچساران 1393

طراحی،ساخت وراه اندازی20 متر تسمه پالتی گردان بهمراه دو دستگاه تسمه نقاله خطی به طول 6 متر