اخبار ومطالب

سازه فلزی

پروژهایی که شرکت در مکان های مختلف انجام داده است

طراحی ، ساخت واجرای سوله سال 1388 لغایت 1390

طراحی ، ساخت واجرای سوله سال 1388 لغایت 1390

طراحی، ساخت واجرای سوله در شهرستان عسلویه

 طراحی واجرای پل عابر پیاده وراه رو متحرک و پل های ارتباطی  فرودگاه بین المللی مهرآباد  سال 1386

طراحی واجرای پل عابر پیاده وراه رو متحرک و پل های ارتباطی فرودگاه بین المللی مهرآباد سال 1386

طراحی واجرای پل عابر پیاده وراه رو متحرک و پل های ارتباطی فرودگاه بین المللی مهرآباد سال 1386

طراحی،ساخت و تحویل 400 عدد پایه چراغ آبکاری شده 11 متری 1384

طراحی،ساخت و تحویل 400 عدد پایه چراغ آبکاری شده 11 متری 1384

طراحی،ساخت و تحویل 400 عدد پایه چراغ آبکاری شده 11 متری

چادر بادی و سازه فلزی ترمینال حجاج فرودگاه مهرآباد سال 1382

چادر بادی و سازه فلزی ترمینال حجاج فرودگاه مهرآباد سال 1382

frameطراحی،ساخت و اجرای سازه فلزی space و چادر بادی سال 1382

طراحی وساخت و نصب وراه اندازی سه دستگاه رمپ

طراحی وساخت و نصب وراه اندازی سه دستگاه رمپ

طراحی ساخت نصب وراه ندازی 3 دستگاه رمپ در ایستگاه راه آهن تهران