اخبار ومطالب

تعمیر ونگهداری

پروژهایی که شرکت در مکان های مختلف انجام داده است

راهبری ونگهداری پل اتصال به هواپیما ( جت وی) فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره) سال 1395

راهبری ونگهداری پل اتصال به هواپیما ( جت وی) فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره) سال 1395

راهبری ونگهداری پل اتصال به هواپیما ( جت وی) فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره) سال 1395

تعمیر و نگهداری و جمع آوری چرخهای دستی فرودگاه بین المللی مهرآباد 1395

تعمیر و نگهداری و جمع آوری چرخهای دستی فرودگاه بین المللی مهرآباد 1395

تعمیر و نگهداری و جمع آوری چرخهای دستی فرودگاه بین المللی مهرآباد 1395

راهبری ونعمیر ونگهداری سیستم انتقال بار مساقر b.h.s  فرودگاه بین المللی امام خمینی سال 1394

راهبری ونعمیر ونگهداری سیستم انتقال بار مساقر b.h.s فرودگاه بین المللی امام خمینی سال 1394

راهبری ونعمیر ونگهداری سیستم انتقال بار مساقر b.h.s فرودگاه بین المللی امام خمینی سال 1394

سرویس،راهبری ونگهداری دو دستگاه پل اتصال به هواپیما فرودگاه بین المللی مهرآباد 1393 الی1395

سرویس،راهبری ونگهداری دو دستگاه پل اتصال به هواپیما فرودگاه بین المللی مهرآباد 1393 الی1395

سرویس،راهبری ونگهداری دو دستگاه پل اتصال به هواپیما فرودگاه بین المللی مهرآباد 1393 الی 1395

تعمیر و نگهداری پل های متحرک سوار شدن به هواپیماPBB از سال 1385 لغایت 1388

تعمیر و نگهداری پل های متحرک سوار شدن به هواپیماPBB از سال 1385 لغایت 1388

تعمیر و نگهداری پل های متحرک سوار شدن به هواپیماPBB فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از سال 1385 لغایت 1388