تعمیر ونگهداری تجهیزات فرودگاهی

تعمیر ونگهداری تجهیزات فرودگاهی

خدمات سرویس دهی،تعمیر ونگهداری

مهمترین مسئله ای که در بهره برداری ونگهداریتجهیزات فرودگاهی ( سیستم های انتقال وتوزین بار مسافر ، چرخ دستی های فرودگاهی ،تونل های اتصال به هواپیما)حفظ کیفیت ارائه خدمات این تجهیزات  توجه به تعمیر و نگهداری می باشد .