کارکنان صنایع بال نگران جرائم رانندگی خود در دوران منع تردد نباشند

پیرو دیدار با رئیس پلیس راهور ناجا و مراجعه پرسنل مبنی بر دریافت پیامک جریمه دوربین جاده برمشور واحد اداری بر این شد لیست ارسالی به فرمانداری در پایان سال 99 را به جریان اندازد و تا پایان هرگونه محدودیت تردد با توجه به ماده 5 (ویرایش تخلفات ایام منع تردد) مورد بررسی قرار گیرد. […]