BHS

 

سیستم های  توزین

 این سیستم جهت توزین بار مسافر و انتقال استفاده می شود از ویژگی های آن ارتفاع کم جهت بارگزاری زیبایی و سهولت در تعمیر و نگهداری می باشد. با توجه به سیستم اتوماتیک انتقال بار این دستگاه به صورت یک قسمته دو قسمته و یا چند قسمته ساخته میشود.

 

 

 

 

 

pdf محصول :