پروژه ها

پروژه ها

پروژهایی که شرکت در مکان های مختلف انجام داده است

راهبری ونگهداری پل اتصال به هواپیما ( جت وی) فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره) سال 1395

راهبری ونگهداری پل اتصال به هواپیما ( جت وی) فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره) سال 1395

راهبری ونگهداری پل اتصال به هواپیما ( جت وی) فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره) سال 1395

تجهیز فرودگاه هندورابی ( تسمه نفاله پالتی تخت ، باسکول فرودگاهی و کانتر ) 1395

تجهیز فرودگاه هندورابی ( تسمه نفاله پالتی تخت ، باسکول فرودگاهی و کانتر ) 1395

تجهیز فرودگاه هندورابی ( تسمه نفاله پالتی تخت ، باسکول فرودگاهی و کانتر ) 1395

راه اندازی bhs  ترمینال سلام سال 1396

راه اندازی bhs ترمینال سلام سال 1396

راه اندازی bhs ترمینال سلام سال 1396

طراحی ، ساخت  ونصب وراه اندازی،راهبری ونگهداری 12 دستگاه پل اتصال به هواپیما ( جت وی)

طراحی ، ساخت ونصب وراه اندازی،راهبری ونگهداری 12 دستگاه پل اتصال به هواپیما ( جت وی)

طراحی ، ساخت ونصب وراه اندازی،راهبری ونگهداری 12 دستگاه پل اتصال به هواپیما ( جت وی) سال 1395

تعمیر و نگهداری و جمع آوری چرخهای دستی فرودگاه بین المللی مهرآباد 1395

تعمیر و نگهداری و جمع آوری چرخهای دستی فرودگاه بین المللی مهرآباد 1395

تعمیر و نگهداری و جمع آوری چرخهای دستی فرودگاه بین المللی مهرآباد 1395

راه اندازی مد SAC واحدBHS فرودگاه بین المللی  امام خمینی( ره) سال 1394

راه اندازی مد SAC واحدBHS فرودگاه بین المللی امام خمینی( ره) سال 1394

راه اندازی مد SAC واحدBHS فرودگاه بین المللی امام خمینی( ره) سال 1394

راهبری ونعمیر ونگهداری سیستم انتقال بار مساقر b.h.s  فرودگاه بین المللی امام خمینی سال 1394

راهبری ونعمیر ونگهداری سیستم انتقال بار مساقر b.h.s فرودگاه بین المللی امام خمینی سال 1394

راهبری ونعمیر ونگهداری سیستم انتقال بار مساقر b.h.s فرودگاه بین المللی امام خمینی سال 1394

طراحی ، ساخت ،نصب وراه  اندازی تسمه نقاله پالتی فرودگاه قشم سال 1395

طراحی ، ساخت ،نصب وراه اندازی تسمه نقاله پالتی فرودگاه قشم سال 1395

طراحی ، ساخت ،نصب وراه اندازی تسمه نقاله پالتی فرودگاه قشم سال 1395

طراحی و ساخت  1200 دستگاه چرخ دستی فرودگاهی الومینیومی 1394

طراحی و ساخت 1200 دستگاه چرخ دستی فرودگاهی الومینیومی 1394

طراحی و ساخت 1200 دستگاه چرخ دستی فرودگاهی الومینیومی سال 1394