محصولات

محصولات

طراحی،ساخت  پایه چراغ آبکاری شده

طراحی،ساخت پایه چراغ آبکاری شده

طراحی وساخت و نصب وراه اندازی دستگاه رمپ

طراحی وساخت و نصب وراه اندازی دستگاه رمپ

طراحی ، ساخت واجرای سوله

طراحی ، ساخت واجرای سوله

راهبری ونعمیر ونگهداری سیستم انتقال بار مسافر B.H.S

راهبری ونعمیر ونگهداری سیستم انتقال بار مسافر B.H.S

راهبری ونگهداری پل اتصال به هواپیما ( جت وی)

راهبری ونگهداری پل اتصال به هواپیما ( جت وی)

تعمیر و نگهداری انواع چرخ دستی

تعمیر و نگهداری انواع چرخ دستی

سیستم انتقال و توزین بار مسافرBHS

سیستم انتقال و توزین بار مسافرBHS

سیستم های اتنقال و توزین هوشمند بار مسافر

طراحی،ساخت و اجرای سازه فلزی

طراحی،ساخت و اجرای سازه فلزی

طراحی،ساخت و اجرای سازه فلزی space frame

چرخ دستی

چرخ دستی

چرخ دستی های فرودگاهی